تفاوت صرافی متمرکز و غیر متمرکز چیست ؟

همونطور که میدونید برای خرید و فروش و ترید رمزارزها بهتریـن مـكـان صرافی‌ها هستند.

ما دو نوع صرافی ارز دیجیتال داریم:

صرافی های متمرکز (CEX) صرافی های غیر متمرکز (DEX)

هر دو نوع صرافی از نظر کنتـرل، امنیت، محبوبیت کارمزد، مقررات، ویژگی ها نقدینگی و سرعت تفـاوت هایی دارند.

صرافی متمرکز (CEX) چیست؟

صرافی متمرکز، پلتفرمی است که در آن میتوانید ارز دیجیتال خرید و فروش کنید. در ایـن نـوع صرافی ها شـمـا بایـد بـرای نظـارت بـر معاملـه و تأمین دارایی از طرف خریدار و فروشنده، به شخص ثالثـى اعتمـاد کنید. معاملات صرافی های متمرکز در بلاکچینهـا قـابـل مشاهده نیستند و چنین صرافی هایی نیاز به اطلاعات شما برای احراز هویت دارند.

صرافی غیر متمرکز DEX چیست؟

صرافی غیر متمرکز مشابه یک صرافی متمرکز است، با ایـن تـفـاوت کـه تمـام پرداخت ها و خرید و فروش ها در این صرافی در بلاکچین ذخیره میشـود. شیوه عملکرد این صرافـی بـه صـورت غیر متمرکز است و هیچ مرجع کنترل کننده ای وجود ندارد و ضرورت اعتمـاد بـہ شخص ثالث از بین رفته و هیچ شخص واسـطى وجـود نـدارد و معاملات از طریق قراردادهای هوشمند انجام میشـود. شـما میتوانید ارز دیجیتال موجـود در صرافی را با رمزارزهای دیگر تعویض کنید یا برای فروش رمزارز درخواسـت دهیـد. سـفارش خرید یا هر درخواسـت دیگری در بلاکچین صرافی ذخیره میشـود و بعد از مدتی به حساب شما واریز میکنند.

مقایسه صرافی متمرکز و غیر متمرکز

  1. امنیت بیشتر صرافی غیرمتمرکز نسبت به صرافی متمرکز
  2. محبوبیت صرافی متمرکز نسبت به صرافی غیر متمرکز به دلیل کاربری ساده تر
  3. کارمزد کمتـر در صرافی های غیرمتمرکز نسبت به صرافی های متمرکز
  4. صرافی های متمرکـز نقدینگی بیشتری نسـبت بـه صرافـی های غیرمتمرکز دارند.
  5. سرعت صرافی متمرکز بالاتر از صرافی غیر متمرکز است.


جدیدتر قدیمی تر